Cales son as liñas de financiamento?

Apoia proxectos de cooperación transfronteiriza entre as organizacións culturais e creativas na UE e con terceiros países. Os proxectos poden ser interdisciplinarios.

O financiamento está dispoñible para dous tipos de proxectos en partenariado:

1. Proxectos de menor escala: 

Un líder e, polo menos, outros dous socios europeos

Orzamento: ata 200.000 €

2Proxectos de maior  escala:

Un líder e, polo menos, outro cinco socios europeos

Orzamento : ata 2 millóns €

Duración máxima para todos os proxectos: 48 meses

Convocatoria: anual, en xullo

 

Apoio a iniciativas de tradución, de distribución e de promoción de obras literarias de ficción, en soporte papel ou dixital, a través de mercados da UE.

Dispón de dúas liñas de subvención:

-Categoría 1: 

De 3 a 10 obras de ficción

Duración dos proxectos: dous anos

Orzamento: ata 100.000 €

Unha convocatoria anual

-Categoría 2:

De 5 a 10 obras de ficción

Duración dos proxectos: catro anos

Orzamento: ata 100.000 €/ano

Próxima convocatoria: novembro 2016

 

O programa Europa Creativa ofrece soporte para que as redes culturais europeas operen a nivel transnacional e fortalezan a súa competitividade.

Partenariado mínimo: 15 organizacións de 10 paises participantes

Duración máxima dos proxectos: 4 anos

Orzamento: ata 250.000 €/ano

Próxima convocatoria: xullo 2016

 

Para a promoción, mobilidade e visibilidade de artistas emerxentes europeos, a través de coproducións, xiras internacionais, eventos, exposicións, festivais etc.

Partenariado mínimo: 15 organizacións de 10 paises participantes

Duración dos proxectos: de 2 a 4 anos

Orzamento: ata 250.000 €/ano

Próxima convocatoria: xullo 2016