Protección dos Camiños

A Lei 5/2016, do 4 de maio, do Patrimonio Cultural de Galicia, establece un réxime específico para a identificación e a protección dos Camiños de Santiago.

Segundo esta normativa, as obras e actividades no ámbito delimitado dos Camiños de Santiago deben ser compatibles coa conservación e coa protección dos seus valores propios. Como criterio xeral deben manter as características principais do territorio que conforman, o que supón o mantemento preferente dos núcleos tradicionais e das actividades agropecuarias e forestais.

En ningún caso a utilización dos Camiños de Santiago nin a dos seus elementos funcionais poderá supoñer un perigo de destrución ou deterioración, ou realizarse de forma incompatible cos seus valores culturais.

Co obxecto de facilitar e fornecerlles aos interesados criterios e ferramentas axeitadas, a Administración deberá adoptar medidas e elaborar documentos ou instrucións xerais nas que se describan procedementos e metodoloxías para as intervencións habituais de mantemento e conservación no ámbito delimitado dos territorios históricos dos Camiños de Santiago, como por exemplo a Guía de boas prácticas para actuacións nos Camiños.