Catálogo do Patrimonio Cultural de Galicia

Provisionalmente, en canto se establece o desenvolvemento regulamentario do Catálogo do Patrimonio Cultural de Galicia e as condicións de acceso á información contida nel, e segundo o que dispón o artigo 30 da Lei 572016, do Patrimonio Cultural de Galicia, que indica que os bens inmobles que se recollan individualmente singularizados nos instrumentos de planeamento urbanístico e ordenación do territorio forman parte do devandito Catálogo do Patrimonio Cultural de Galicia, toda a información relativa aos bens catalogados pode consultarse nos Catálogos do planeamento vixente que é ofrecido na páxina web de planeamento da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.