INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do tratamento

Xunta de Galicia. Consellería de Cultura e Turismo

Finalidades do tratamento

Tramitar a súa solicitude de alta como usuario/a rexistrado/a da área privada do portal Cultura de Galicia a fin de facilitarlle o acceso a todas as funcionalidades da mesma, tales como a configuración de alertas e/ou subscricións a servizos de envío de información, segundo as preferencias sinaladas.

Lexitimación para o tratamento

Consentimento da persoa interesada

Destinatarios dos datos

Non se prevén comunicacións a terceiros

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar o consentimento segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos

Información adicional

https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais