Premio: XVI Certame de Relatos Curtos Os Viadutos

XVI Certame de Relatos Curtos Os Viadutos

Convocado polo Concello de Rendodela

Participará no certame mocidade de entre 17 e 35 anos con obras escritas en lingua galega segundo a normativa oficial.

 

Os textos deberán ser orixinais, inéditos e non premiados nin recoñecidos ou seleccionados noutros certames. Cada participante pode presentar un único relato. As obras estarán mecanografadas por unha cara a dobre espazo, tamaño de fonte 12, extensión mínima de dez folios e máxima de quince,  debidamente encadernadas. Ademais do orixinal axuntaranse tres copias.

 

LUGAR E PRAZO DE ENTREGA

As obras entregaranse no Departamento de Xuventude do Concello de Redondela en horario de atención ao público.

O prazo de presentación rematará o 27 de novembro do 2015.

 

As obras poderán  enviarse por correo certificado ou por calquera dos supostos  previstos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común (modificado polo artigo 27 do Real Decreto-Ley 8/2011 de 1 de xullo), ao  Departamento de Xuventude - Paseo da Xunqueira s/n- 36800 Redondela

 

PREMIOS
Concederanse dous premios: o primeiro dotado con 1.200 euros e o segundo con 600 euros.

O Xurado poderá conceder, en base á calidade das obra, ata dous accésits. Estes carecerán de dotación económica.
Bases de participación

Máis información:
Oficina de Información Xuvenil (OMIX)
Concello de Redondela
Correo Electrónico: omix@redondela.es
Teléfono: 986 400 798

Estado do trámite: Resolto

Comparte