Museos

A Dirección Xeral de Políticas Culturais xestiona unha rede de museos e centros expositivos a través dos cales se realiza un importante labor de difusión do patrimonio cultural.

Ademais do servizo de visitas e da actividade in­vestigadora cotiá destes centros expositivos, apóstase neles por unha pro­gramación que permita ampliar o coñecemento social dos seus fondos e abrirse cada vez máis ao conxunto da cidadanía.

Museos da Consellería de Cultura e Turismo