Aviso: Noméase conselleiro de Cultura e Turismo a Román Rodríguez González

Noméase conselleiro de Cultura e Turismo a Román Rodríguez González

O DOG recolle o decreto 97/2018 do 26 de setembro polo que, de conformidade co artigo 16.3 do Estatuto de autonomía de Galicia e co artigo 26.1 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia, na súa redacción dada pola Lei 11/1988, do 20 de outubro, se nomea conselleiro de Cultura e Turismo a Román Rodríguez González.

Comparte