Aviso: Licitación da restauración da cuberta da catedral e claustro da Basílica de Nosa Señora da Asunción de Mondoñedo

Licitación da restauración da cuberta da catedral e claustro da Basílica de Nosa Señora da Asunción de Mondoñedo

Contrato de servizos, non suxeito a regulación harmonizada para a redacción do proxecto básico e de execución (PBE) e a dirección de obra (DO) da restauración da cuberta da catedral e claustro da Basílica de Nosa Señora da Asunción de Mondoñedo, en Mondoñedo (Lugo), cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (80 %), no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, eixe 6, prioridade de investimento 6.3, obxectivo específico 6.3.1 (contratación documentalmente simplificada).

Prazo de execución máximo para a redacción do proxecto: tres meses e medio (3+½) e de execución dos traballos de dirección de obra (DO): igual ao do contrato de obra ao que está vinculado máis o prazo estimado para proceder á liquidación do contrato de obras.

Perfil do contratante http://www.contratosdegalicia.es.

Estado de trámite: Resolto

Comparte