Aviso: Obras no Parque Arqueolóxico da Arte Rupestre de Campo Lameiro

Obras no Parque Arqueolóxico da Arte Rupestre de Campo Lameiro

Formalización do contrato das obras de consolidación dos camiños e reparacións no edificio

Enderezo da internet do perfil do contratante: http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=23131

Contrato de obras, non suxeito a regulación harmonizada.

Tramitación ordinaria e procedemento aberto

Orzamento base de licitación: 97.828,58 €, IVE excluído

Data da adxudicación: 5 de abril de 2016.

Data da formalización do contrato: 19 de abril de 2016.

Contratista: Construcciones Abal, S.A.

Importe de adxudicación: 83.117,84 €, IVE excluído.

Oferta economicamente máis vantaxosa ao obter a maior puntuación, logo da aplicación dos criterios de adxudicación que se establecen no prego de cláusulas administrativas que rexe o procedemento.

 

Comparte