Aviso: Obras de consolidación estrutural e restauración do lenzo interior do cubo VI da Muralla Romana de Lugo

Obras de consolidación estrutural e restauración do lenzo interior do cubo VI da Muralla Romana de Lugo

Formalización do contrato ( (contratación documentalmente simplificada).)

Enderezo de internet do perfil do contratante: http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=23599

Conntrato de obras, non suxeito a regulación harmonizada.

Tramitación ordinaria, expediente anticipado de gasto e procedemento: aberto.

Orzamento base de licitación: 148.669,34 €, IVE excluído.

Data da adxudicación: 5 de abril de 2016.

Data da formalización do contrato: 11 de abril de 2016.

Contratista: Restauraciones y Construcciones Luis J. Sánchez, S.A. (Resconsa).

Importe de adxudicación: 125.774,26 €, IVE excluído.

Oferta economicamente máis vantaxosa ao obter a maior puntuación, logo da aplicación dos criterios de adxudicación que se establecen no prego de cláusulas administrativas que rexe o procedemento.

 

Comparte