Aviso: Redacción do Plan director do Mosteiro de Santa María de Montederramo

Redacción do Plan director do Mosteiro de Santa María de Montederramo

Formalización do contrato de servizos

Enderezo da internet do perfil do contratante: http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=22944

Contrato de servizos, non suxeito a regulación harmonizada para a redacción do Plan director do Mosteiro de Santa María de Montederramo, en Montederramo-Ourense.

Tramitación: ordinaria e procedemento aberto.

Orzamento base de licitación: 48.000 €, IVE excluído.

Data da adxudicación: 3 de marzo de 2016.

Data da formalización do contrato: 14 de marzo de 2016.

Contratista: B.A.B. Arquitectos, S.L.P.

Importe de adxudicación: 31.680 €, IVE excluído.

Vantaxes da oferta adxudicataria: a oferta economicamente máis vantaxosa ao obter a maior puntuación, logo da aplicación dos criterios de adxudicación que se establecen no prego de cláusulas administrativas que rexe o procedemento.

 

Comparte