Aviso: Modificacións non substanciais da delimitación do Camiño de Santiago Inglés por acordo de xuño de 2014

Modificacións non substanciais da delimitación do Camiño de Santiago Inglés por acordo de xuño de 2014

Acordo do 20 de xuño de 2014, da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural, polo que se dá publicidade ás modificacións non substanciais da delimitación do Camiño de Santiago Inglés, incoada pola Resolución do 3 de outubro de 2012, nos termos municipais de Ferrol, Narón, Oroso e Santiago de Compostela, e se abre un trámite de audiencia para as persoas interesadas.

Comparte