INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do tratamento

Xunta de Galicia. Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

Finalidades do tratamento

Tramitar a súa solicitude de alta como subscritor/a do boletín de novidades publicadas no portal Cultura de Galicia.

Lexitimación para o tratamento

Consentimento da persoa interesada

Destinatarios dos datos

Non se prevén comunicacións a terceiros

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar o consentimento segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos

Contacto delegado/a de protección de datos e máis información

https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais