INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do tratamento

Xunta de Galicia. Consellería de Cultura e Turismo

Finalidades do tratamento

Favorecer a participación da cidadanía no proceso de elaboración da Estratexia da Cultura Galega, coa recollida de reflexións e propostas que lles serán trasladadas aos grupos de traballo implicados na definición da folla de ruta da política cultural do Goberno galego ata 2021

Lexitimación para o tratamento

Consentimento da persoa interesada

Destinatarios dos datos

Non se prevén comunicacións a terceiros

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar o consentimento segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos

Contacto delegado/a de protección de datos e máis información

https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais