Ribeira Sacra

A Dirección Xeral do Patrimonio Cultural incoou como Ben de Interese Cultural (BIC) coa categoría de paisaxe cultural a Ribeira Sacra, segundo a resolución do 21 de decembro de 2017 (DOG 246 do 29 de decembro de 2017), como o primeiro paso para o recoñecemento do valor cultural sobranceiro deste territorio, con características culturais materiais e inmateriais singulares, obras combinadas da natureza e o ser humano.

Así mesmo, esta iniciativa está encamiñada a acadar no futuro o recoñecemento da inclusión da Ribeira Sacra na Lista do Patrimonio Mundial da UNESCO, en cuxa Lista indicativa leva desde o ano 1996.

En ningún outro lugar coma na Ribeira Sacra a definición da paisaxe cultural nin os criterios de valor universal excepcional dun territorio poden atopar unha mellor materialización e unha manifestación tan singular, abraiante e meritoria do esforzo dunha comunidade, desde a prehistoria á actualidade, por adaptar un territorio único, coas súas extremas dificultades e coas súas magníficas oportunidades, a múltiples acontecementos: ao devir da historia; ao poder e á convivencia doméstica; á economía dun imperio e á dun pequeno lugar, e á cavadura duns centos de metros; aos retos e abismos das relacións e adaptacións culturais; á enerxía dun pequeno artefacto e á enerxía de todo un país da que depende o seu conforto e o seu modo de vida básico.

A Ribeira Sacra é o resultado de milleiros de anos de adaptación paciente e resiliencia activa de xeracións de mulleres e de homes a un territorio singular. A Ribeira Sacra é un exemplo excepcional e sobranceiro dunha paisaxe cultural, onde cobra significado a creación dun territorio pola acción das persoas sobre a natureza, alcanzando as súas manifestacións materiais e inmateriais un valor equivalente ao do seu substrato xeográfico.

Co fin de protexer estes valores e de encamiñar a actividade pública para a súa salvagarda e difusión, así como para establecer os parámetros que garantan a conservación dos seus valores compatibles co desenvolvemento das actividades sociais, económicas, culturais ou de lecer que nela se desenvolvan, estímase que debe procederse ao seu recoñecemento como BIC, coa categoría de paisaxe cultural, xunto coa relación doutros bens e manifestacións que completan o seu sentido e valor cultural, así como establecer unha zona de amortecemento como medida adicional e reforzo das condición para a súa salvagarda.

Coa incoación do procedemento ábrese un período de tres meses de participación pública a través do que se agarda que  se poida nutrir e enriquecer os seus contidos, e mesmo axudar a unha mellor precisión e un máis axeitado recoñecemento dos seus valores.