Exoámbitos

Nos exoámbitos, someterase a autorización da DXPC segundo o réxime establecido na lei para os monumentos, zonas arqueolóxicas, conxunto histórico ou lugares de valor etnolóxico co que estean declarados. A suspensión de licenzas só alcanzará a aqueles exoámbitos que non foran previamente declarados.